top of page
 1. Autostāvvieta „ParkandFly” nodod lietošanā vietu autostāvvietā transporta līdzekļa novietošanai, kā arī veic autostāvvietas lietotāju un viņu bagāžas bezmaksas transportēšanu līdz Starptautiskajai Lidostai Rīga un atpakaļ uz autostāvvietas teritoriju.

 2. Autostāvvietas noteikumi ir obligāti izpildāmi visiem autostāvvietas lietotājiem un tajā esošajām trešajām personām;

 3. Autostāvietas darba laiks: 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Minimālā apmaksa par Autostāvvietas lietošanu ir apmaksa par vienu dienu pēc noteiktajiem tarifiem. Laiks plkst. 00.00 pēc Latvijas laika ir uzskatāms par jaunas dienas sākumu.

 4. Maksimālais transporta līdzekļu braukšanas ātrums autostāvvietas teritorijā ir 10 km/h un transporta līdzekļu kustība Autostāvvietas teritorijā notiek atbilstoši 29.06.2004 Ministru Kabineta noteikumiem nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi”.

 5. Pirms iebraukšanas autostāvvietā tās lietotāju pienākums ir iepazīties ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem;

 6. Pirms iebraukšanas autostāvvietā saņemiet caurlaidi autostāvvietas kasē;

 7. Līdz ar caurlaides saņemšanu un iebraukšanu autostāvvietas teritorijā, ir uzskatāms, ka autostāvvietas lietotājs ir iepazinies un piekritis tās lietošanas noteikumiem;

 8. Līdz ar iebraukšanu autostāvvietas teritorijā ir uzskatāms, ka tās lietotājs ir pieņēmis autostāvvietas pakalpojumus, kas sevī ietver transporta līdzekļa novietošanu stāvlaukumā un autostāvvietas lietotāju un viņu bagāžas bezmaksas transportēšanu uz starptautisko lidostu „RĪGA”, kā arī transportēšanu no lidostas atpakaļ uz autostāvvietu;

 9. Transporta līdzekļa novietošanas vieta tiek nodota tās lietotājam uz lietotāja iepriekš pieteikto laika periodu.

 10. Katra autostāvvietas apzīmētā transporta līdzekļa stāvvieta ir paredzēta tikai vienam transporta līdzeklim (automobilim, motociklam, motorolleram, autobusam un piekabei utt). Gadījumos, kad transporta līdzeklis aizņem vairāk kā vienu stāvvietas vietu (tai skaitā nepareizi novietots), autostāvvietas administrācijai ir tiesības iekasēt apmaksu par katru aizņemto stāvvietu atbilstoši spēkā esošajiem maksas tarifiem;

 11. Transporta līdzekļa novietošana ārpus apzīmētājām stāvvietu vietām ir aizliegta. Gadījumā, ja transporta līdzeklis ir novietots tam neparedzētā vietā, tai skaitā pie iebraukšanas autostāvvietā vai izbraukšanas no tās, ārpus rezervētajām vietām, evakuācijai paredzētajās vietās, ūdens ņemšanas vietās, autostāvvietas administrācijai ir tiesības iekasēt soda naudu Ls 50 apmērā par katru konstatēto gadījumu.

 12. Autostāvvietas administrācijai ir tiesības iekasēt soda naudu 75 euro apmērā no dzīvnieku īpašniekiem, ja tiek konstatēts, ka dzīvnieki piesārņo autostāvvietas teritoriju;

 13. Transporta līdzeklis tiek nodots tā vadītājam, ja tas uzrāda autostāvvietas darbiniekam autostāvvietas caurlaidi. Caurlaides pazaudēšanas gadījumā par to ir nekavējoties jāziņo autostāvvietas administrācijai. Caurlaides pazaudēšanas gadījumā autostāvvietas administrācijai ir tiesības piemērot soda naudu 50 euro apmērā.

 14. Caurlaides pazaudēšanas gadījumā transporta līdzeklis tiek izsniegts tā vadītājam tikai, ja tiek uzrādīts personas apliecinošs dokuments un transporta līdzekļa īpašnieka vai turētāja apliecinošs dokuments vai kāds cits dokuments, kas apliecina transporta līdzekļa lietošanas tiesību.

 15. Autostāvietā ir AIZLIEGTS:
  smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienu, kā arī citas apreibinošas vielas;
  glabāt transporta līdzekļos viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas un priekšmetus, kā arī to transportēt, iekraut, izkraut un izmantot atklātu uguni;
  veikt transporta līdzekļu remontu, uzpildīt degvielu un eļļu. Nepieciešamības gadījumā ir pieļaujama logu mazgāšanas šķidruma, tosola uzpildīšana, riepu piepildīšanu ar gaisu, un tā nomaiņa;
  novietot transporta līdzekļus ar hermētiski nenoslēgtām benzīna tvertnēm;
  veikt jebkādas darbības, kas varētu nodarīt zaudējumus citiem autostāvvietas lietotājiem;
  ilgstoši uzturēties transporta līdzekļu salonos, ja tā nav saistīta ar, transporta līdzekļa novietošanu stāvvietā, iebraukšanu vai izbraukšanu no autostāvvietas, bagāžas iekraušanu vai izkraušanu;
  novietot transporta līdzekļus bez valsts numuru zīmēm un neatbilstošā tehniskā stāvoklī;

 16. Atstāt vai uzglabāt transporta līdzekļos vērtīgus priekšmetus;
  Autostāvvietas lietotāja pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai izslēgtu transporta līdzekļa izkustēšanos un izmantošanu bez viņa klātbūtnes, kā arī atstāt transporta līdzekli tikai ar ieslēgtām pretaizdzīšanas iekārtām (signalizāciju utt.)

 17. Autostāvvietas lietotāji atbild par visiem zaudējumiem, ko tie ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījuši citiem autostāvvietas lietotājiem;

 18. Gadījumos, kad autostāvvietas lietotāja rīcības rezultātā tiek nodarīti kādi bojājumi citu autostāvvietas lietotāju transporta līdzekļiem, tā pienākums ir nekavējoties ziņot autostāvvietas administrācijai;

 19. Autostāvvietas administrācija patur sev tiesības evakuēt transporta līdzekļus, izraidīt no autostāvvietas teritorijas personas, kas pārkāpj autostāvvietas lietošanas noteikumus un piemērot soda naudas gadījumos, ja netiek ievēroti autostāvvietas lietošanas noteikumi, kā arī aizturēt transporta līdzekli līdz brīdim, kamēr attiecīgā persona neatlīdzinās tā darbības rezultātā radītos zaudējumus un citas saistītās izmaksas.

 20. Autostāvvietas administrācija nenes atbildības pienākumu par transporta līdzekļu glabāšanu autostāvvietas teritorijā un, proti, nenes atbildību par transporta līdzekļiem nodarītiem bojājumiem, ja tie radušies stihiskas nelaimes, masveida nekārtību, huligānisma, jebkura rakstura militāro operāciju, jebkura rakstura prettiesisku darbību, kā arī gadījumā, ja transporta līdzeklis (līdzekļi) tiek iznīcināts, neatgriezeniski bojāts, nozagts (aizdzīts), vai ja zaudējumu nodarījis transporta līdzekļa vadītājs (īpašnieks vai kāda cita trešā persona), kurš ir atradies autostāvvietas teritorijā vai ārpus tās, ir vai nav bijis alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī vai bez attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības, kā arī, ja vadītājs vai tās pilnvarotā persona vai kāda cita trešā persona ar nodomu vai aiz neuzmanības radījuši zaudējumus vai veicinājusi transporta līdzekļa aizdzīšanu. Autostāvvietas administrācija nav atbildīga par jebkāda veida zādzībām no transporta līdzekļa salona un / vai kravas nodalījuma, detaļu un citu transportam noņemamu detaļu un elementu zādzībām (neaprobežojoties, bet tajā skaitā spoguļi, numuru zīmes, emblēmas, utt.).

 21.  Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot šos Noteikumus, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Autostāvvietas lietotājiem.

bottom of page